Stelposten

De volgende stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2016:

  • Stelpost onvoorzien
  • Stelpost loon- en prijscompensatie

Stelpost onvoorzien

PS heeft op 1 februari 2016 besloten om € 100.000 uit de stelpost onvoorzien in te zetten voor de herindeling Vijfheerenlanden. Daarbij is aangegeven dat de Stelpost onvoorzien bij deze kadernota weer met een hetzelfde bedrag aangevuld moet worden.

Tabel stelpost onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Stelpost onvoorzien

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Begroting 2016

400

400

400

400

400

Voorstel PS 1-2-2016  herindeling Vijfheerenlanden

-100

Stand Kadernota 2016

300

400

400

400

400

Bijstelling in Kadernota 2016

100

0

0

0

0

Stelpost loon- en prijscompensatie

De stelpost loon- en prijscompensatie is voor het opvangen van loonstijgingen (voorgeschreven vanuit cao) en prijsstijgingen. De stelpost stijgt ieder jaar met € 1,9 mln.

Tabel stelpost loon- en prijscompensatie (bedragen x € 1.000)

Stelpost loon- en prijscompensatie

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Begroting 2016

1.523

3.423

5.103

7.223

7.223

Mutaties:

Toevoegen jaarschijf 2020

1.900

Stijging werkgeverslasten 2016

-805

-858

-841

-833

-832

Vrijval stelpost 2016

-718

-665

-462

-690

-691

Stand Kadernota 2016

0

1.900

3.800

5.700

7.600

Bijstelling in Kadernota 2015

-1.523

-1.523

-1.303

-1.523

377

Toevoegen jaarschijf 2020

Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met € 1,9 mln. voor het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2020.

Stijging werkgeverslasten

In 2016 is een nieuwe cao afgesloten. Per 1 april 2016 stijgen de salarissen met 2,2% en ontvangen de medewerkers van de provincies een eenmalige uitkering van € 300 bruto.

Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

Prijsstijgingen zijn verwekt bij het opstellen van de begroting 2016. Nu ook de loonstijging is verwerkt wordt voorgesteld om de vrije ruimte in de stelpost loon- en prijscompensatie vrij te laten vallen. Deze vrijval heeft een structureel effect voor 2016 en verder.