Economische ontwikkeling

(V) MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt.

Wij willen als provincie, daar waar wij een toegevoegde waarde hebben, bijdragen aan de verbetering van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de versterking van de positie van (V)MBO-leerlingen. Wij denken bijvoorbeeld aan het faciliteren en versterken van de Human Capital Agenda van de EBU, het participeren in een provinciale arbeidsmarktmonitor, het stimuleren/faciliteren van het proces om te komen tot een groei van leer/werkplaatsen en stageplaatsen en het ondersteunen van het Techniekpact vanuit onze rol als provinciaal ambassadeur. Zwaartepunt van inzet blijft bij de Economic Board Utrecht (EBU) liggen. Wij stellen voor om voor de lopende coalitieperiode € 300.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen voor uitwerking van deze doelstellingen. Hiervan stellen we € 100.000 beschikbaar voor de uitvoering van de motie 11 Dutch Design op het (V)MBO, zie het voorstel over het programma De Stijl hierna.

Motie fonds (V)MBO programma De Stijl

De provincie speelt in het De Stijl-jaar in 2017 een verbindende rol door partijen te activeren en samen met partners de regio (inter)nationaal te promoten. De Stijl leent zich daarbij, mede vanwege het aansprekende karakter van de namen maar ook gezien vanwege de vorm en kleurgebruik, zich heel goed voor een educatieproject. Een educatief traject rondom het De Stijl-jaar wordt als kans gezien om de toegevoegde waarde van creativiteit in bouw en ontwerpprocessen zichtbaar te maken, waarmee wordt geïnvesteerd in ‘21st century skills’. Hiermee geeft een educatief traject rond het De Stijl-jaar invulling aan de ambitie van de provincie om de kansen voor (V)MBO’ers op de arbeidsmarkt te vergroten.

De invulling van het educatietraject willen we uitwerken in twee lijnen. Een algemene informatieve lijn waarbij een brede groep van tussen de 500 en 1000 (V)MBO leerlingen via een lespakket les krijgen over met De Stijl als kunstvorm als manier van denken en doen. Verder willen we een activerende lijn inzetten voor (V)MBO leerlingen Bouw & Techniek. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van een leermeester/ gezel traject waarbij in ieder geval bij het ontwerp van een landmark een aantal leerlingen van het (V)MBO Bouw en Techniek worden betrokken. Bij de invulling van deze trajecten werken we samen met zowel de opleidingsinstituten, maar ook de EBU (als maatschappelijk partner in het vergroten van arbeidskansen voor (V)MBO’ers, het Centraal museum  (projectleiding De Stijl landmark) en het Utrechts Centrum voor de Kunsten en/of Kunst Centraal (voor advies, distributie, vakdocenten).

Economic Board Utrecht(EBU)

Door het wegvallen van Europese subsidies (€ 600.000 per jaar) is bij de financiering van de EBU-organisatie een tijdelijk tekort ontstaan voor 2016 en 2017. Momenteel werkt EBU aan het verkleinen van dit tekort. Wij stellen voor om voor de periode 2016-2017 een garantiestelling van maximaal € 450.000 af te geven en deze te reserveren in het cofinancieringsfonds om de exploitatie van de EBU-organisatie sluitend te maken. EBU kan hiervan gebruik maken indien zij afdoende aantoont zich voldoende te hebben ingespannen om de begroting alsnog sluitend te krijgen voor 2016 en 2017. Naar verwachting zal het exploitatietekort in 2016 € 300.000 bedragen en in 2017 € 150.0000.

Investeringsimpuls energieagenda

In het coalitieakkoord is € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de Energietransitie. Hiervan is de helft gedekt uit de algemene middelen en de andere helft door een Europese subsidie die aan de regio is toegekend (EFRO). Uit nadere analyse blijkt dat het niet mogelijk is om de EFRO-middelen volledig te benutten voor de voorgenomen maatregelen uit de Actieagenda Energietransitie die voor de zomer ter besluitvorming aan PS zal worden voorgelegd. Voor deze actieagenda is € 8 miljoen geraamd, waarvan € 4 miljoen voor een revolverend Energiefonds, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Het voorstel is om het energiefonds van de gemeente Utrecht uit te breiden naar een regionaal energiefonds. Een energiefonds is (met het oog op de proceskosten) alleen interessant als het gaat om een substantieel bedrag (€ 3-10 miljoen). Wij stellen voor om nu € 2 mln. ten laste van de algemene middelen te brengen. We streven om de resterende € 2 mln. op te halen via externe financiering, waarbij EFRO één van de mogelijke opties blijft. Indien dit niet lukt, zal het ontbrekende bedrag bij voorrang worden aangevuld met algemene middelen, waarbij de norm uit het Coalitieakkoord over de minimale omvang van de algemene reserve van € 10 mln. leidend is. Daarom hoeft de meerjarenbegroting op basis van de huidige inzichten niet te worden herzien en blijft € 8 mln. beschikbaar voor de Energietransitie. Het in de begroting voorziene kasritme kan nog worden bijgesteld op basis van de actuele inzichten.

Toekomst recreatieschappen en Routebureau

In 2015 is gestart met het vervolg traject Toekomst Recreatieschappen. Dit krijgt een vervolg in 2016 en 2017. Onderdeel van dit traject is het anders organiseren van de samenwerking binnen het recreatiewerkveld.
Onze provincie stelt hierbij het volgende voor:

  • Samen in Beweging; een netwerk met en voor partners om elkaar te ontmoeten en inspireren
  • Samen Ondernemen: samen met betrokken partijen recreatieve projecten uitvoeren. Provincie neemt deel en/of faciliteert
  • Slim Organiseren: Voor het beheer van de routes wordt het Routebureau opgericht. Voor het beheer van de (schaps) terreinen wordt toegewerkt naar één recreatieschap.

In het coalitieakkoord is hiervoor een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld. Voor proces- en projectondersteuning is de verwachting dat we een bedrag van minimaal € 610.000 benodigd hebben. Voorgesteld wordt om het restant ad € 310.000 uit de reserve toeristische ontwikkeling hiervoor aan te wenden.