Cultuur en erfgoed

Alleato en De Stijl

Vanwege het aflopen van de wachtgeldverplichting en de exploitatiesubsidie aan de stichting Alleato valt een bedrag van € 484.000 vrij. Voorgesteld wordt om € 200.000 van deze vrijval in te zetten voor het toeristisch project De Stijl 2017. Hiermee geven we invulling aan het Amendement statenvoorstel cultuur toeristisch themajaar De Stijl 2017 d.d. 21 maart 2016. Het restant ad € 284.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog één van de grootste concentratiekampen in Nederland. Sindsdien is het een belangrijke herdenkingsplek en jaarlijks vindt daar de Dodenherdenking plaats.
Kamp Amersfoort is sinds het jaar 2000 een nationaal monument en ontvangt subsidie van VWS voor beheer en exploitatie. De provincie heeft tot op heden geen financiële relatie met Kamp Amersfoort. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil vernieuwing- en uitbreidingsplannen realiseren en is op zoek naar financiële middelen. In dat verband heeft de directeur van Kamp Amersfoort eind vorig jaar de provincie benaderd  met de vraag of die met 500.000 euro financieel wil investeren in de vernieuwingsplannen  waarmee Kamp Amersfoort haar toekomstambities wil realiseren.
De vernieuwing van Kamp Amersfoort  kent zowel een ruimtelijke, fysieke kant (verbouwen en uitbreiden)  als een inhoudelijke kant (uitbreiding en verdieping van de presentatie en beleving).
De planvorming is nog niet besluitvormingsrijp vanwege het ontbreken van relevante financiële en inhoudelijke gegevens alsmede vanwege het feit dat niet alle fysieke ingrepen  voldoen aan de eisen voor vergunningverlening.