Financiële gevolgen van de bijstellingen

(bedragen x € 1.000)

Overzicht bijstelling

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

01 Ruimtelijke ontwikkeling

Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld

200

200

200

200

-200

-200

-200

-200

Delen, Samenwerken en Gidsen met GEO

65

65

65

65

Inzet reserve NVTA voor Wet Natuurbescherming (progr 2)

-163

Saldo

-98

65

65

65

02 Landelijk gebied

Faunabeheereenheid (FBE)

75

125

125

125

125

Beleid en vergunningen Wet Natuurbescherming

325

325

325

325

Saldo

75

450

450

450

450

03 Bodem, water en milieu

Vrijval storting reserve Desintegratiekosten RUD

-400

-400

-400

-400

-400

Saldo

-400

-400

-400

-400

-400

04 Economische ontwikkeling

(V) MBO en realtie onderwijs-arbeidsmarkt.

200

Motie PS Dutch Design op (V)MBO

60

20

20

Economic Board Utrecht(EBU)

300

150

-300

-150

Investeringsimpuls energieagenda

500

500

500

500

Toekomst recreatieschappen en Routebureau

60

250

-60

-250

Saldo

760

520

520

500

05 Bereikbaarheid

Beheer- en onderhoud wegen

9

21

21

21

51

Saldo

9

21

21

21

51

06 Cultuur en erfgoed

Alleato

-484

De stijl

200

Kamp Amersfoort

PM

Saldo

-284

07 Bestuur en middelen

Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. CAO afspraken

805

858

841

833

832

VBI en PRESTO II

1.100

400

Verbeteren dossier- en archiefbeheer

100

Asbestdossier

50

-50

Vluchtelingenopvang

300

Bijdrage Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland

20

20

20

20

Uitvoering Interbestuurlijk Toezicht

24

24

24

24

24

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

350

Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering Wet Natuurbescherming

53

105

105

105

Saldo

2.606

1.482

1.017

1.009

1.008

Totaal saldo bijstellingen

3.166

1.975

1.673

1.645

1.174