Algemene Reserves (vermogenspositie)

Na afsluiting van 2015, is de stand van de Algemene Reserves geactualiseerd. Deze zijn als volgt:

Algemene reserve

Tabel algemene reserve (bedragen x € 1.000)

Algemene reserve

Stand bij Jaarrekening 2015 voor jaarrekeningresultaat

20.566

Bij: Stofkamoperatie jaarrekening 2015 (ovv goedkeuring PS)

1.137

Bij: Vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat 2015 (ovv goedkeuring PS)

3.834

Af: Mutaties Begroting 2016

-2.047

Bij: Kadernota 2016 teruggave voorfinanciering reserve Desintegratiekosten RUD

52

Bij: kadernota 2016, egalisatie begrotingssaldo

3.754

Stand bij Kadernota 2016

27.296

Van dit saldo wordt nog € 9,461 mln. aangewend voor de dekking van het Coalitieakkoord 2015-2019. Tevens is in het coalitie akkoord afgesproken dat het minimum saldo €10,0 mln. bedraagt.

Reserve Weerstandsvermogen

Tabel algemene reserve (bedragen x € 1.000)

Reserve Weerstandsvermogen

Stand bij Jaarrekening 2015 voor besluitvorming PS

31.916

Af voorstel kadernota 2016: storting in Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

-3.000

Stand bij Kadernota 2016

28.916

De reserve Weerstandsvermogen bedraagt € 28,9 mln. In deze kadernota is het voorstel opgenomen tot het vormen van een Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB te vormen (zie hierna). Ook na deze onttrekkingen is de reserve weerstandsvermogen voldoende om het vereiste weerstandsvermogen af te dekken.

Instellen egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar.
Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten wordt in deze Kadernota het voorstel gedaan tot het instellen van een ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. Uitgangspunten hiervoor zijn dat de egalisatiereserve:

  1. onderdeel uitmaakt van de incidentele weerstandscapaciteit van de provincie Utrecht; en
  2. expliciet niet is bedoeld voor het (kunnen) opvangen van een structureel neerwaartse trend in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds of opbrengst uit opcenten MRB

In bijlage 5 zijn de kenmerken van deze reserve opgenomen, die langs bovenstaande twee uitgangspunten zijn uitgewerkt.

Tabel egalisatie reserve Algemene uitkering en MRB (bedragen x € 1.000)

Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

Stand bij Jaarrekening 2015 voor besluitvorming PS

0

Bij voorstel kadernota 2016: storting in Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

3.000

Stand bij Kadernota 2016

3.000

Instellen reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

De reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht wordt aangewend voor:

  • bijzondere gebeurtenissen met grote impact;
  • met een (inter)nationaal karakter en uitstraling;
  • die een bijdrage leveren aan Utrecht Topregio;
  • die langdurig effect sorteren;
  • uitgaven moeten passen binnen de kerntaken van de provincie;
  • tekorten op bestaande budgetten mogen niet tlv de reserve worden gebracht.

De reserve heeft een looptijd van 2016 tot 2019 en wordt voorlopig in 2016 gevoed met 1x € 350.000.
Bij de jaarrekening zal worden beoordeeld of aanvullende stortingen voor de komende jaren mogelijk zijn. In deze afweging wordt ook de uitputting van de reserve meegenomen.

Met dit fonds geven we invulling aan motie 10 PS-Fonds voor grote en aansprekende evenementen d.d. 18 april 2016.

Tabel reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

Stand bij Jaarrekening 2015 voor besluitvorming PS

0

Bij voorstel kadernota 2016: storting in reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

350

Stand bij Kadernota 2016

350