Herzien financieel meerjarenperspectief 2017-2020

Hieronder het herzien financieel perspectief 2016-2020 na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de bijstellingen op de programma’s (zie verder hoofdstuk 4 en 5).
Tabel Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo volgens begroting 2016

44

0

356

1.454

573

Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4)

4.796

-1.322

-1.333

-427

3.430

Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen

4.840

-1.322

-977

1.027

4.003

Inzet Algemene Reserve

2.193

618

-

Vrijval Kadernota 2016 uit Algemene Reserve

2.080

Egalisatie tussen begrotingsjaren

-3.754

3.754

Egalisatie tussen begrotingsjaren

-457

457

Saldo na andere mutaties in dekkingsmiddelen

3.166

1.976

1.674

1.645

4.003

Bijstellingen bestaand beleid (zie H5)

-3.166

-1.976

-1.674

-1.645

-1.174

Saldo Kadernota 2016

0

0

0

0

2.829

De stand voor Kadernota 2016 komt overeen met de stand in de Begroting 2016. In de Begroting 2016 is een positief financieel meerjarenperspectief gepresenteerd, maar was er al sprake van beperkte financiële ruimte. Na het vaststellen van de Begroting 2016 zijn er geen mutaties in het begrotingssaldo geweest. Wel is de jaarschijf 2020 toegevoegd op basis van het structurele en incidentele budget van 2019.
Het perspectief is sluitend na inzet van € 2,8 mln. uit de algemene reserve (passend binnen de afspraken uit het  coalitieakkoord). Verder zijn positieve en negatieve saldi tussen de jaren geëgaliseerd.
De uitkomsten van de meicirculaire 2016 zijn nog niet in deze kadernota verwerkt, dit zal plaatsvinden bij de Begroting 2017.