Inleiding

De financiële bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma (paragraaf 5.2). Een overzicht van de financiële gevolgen van de bijstellingen staat in paragraaf 5.3.

De financiële bijstellingen zijn getoetst op basis van de Kadernota Begrotingen 2015‐2019 (vastgesteld door GS  op 12 april 2016).
De gehanteerde toetspunten zijn:

  1. Geen ander nieuw beleid (als toevoeging op Coalitieakkoord)
  2. Uitzondering: financiële bijstellingen die echt onvermijdelijk zijn (wettelijke verplichting en/of voldoen aan 3 O's: onvoorzien, onafwendbaar en onuitstelbaar)            
  3. Tegenvallers opvangen binnen programma (tenzij aantasting ambities kerntaken)         
  4. Meevallers vallen vrij ten gunste van de algemene middelen

Als een CMT of GS besluit is genomen over het betreffende voorstel is dit bij de afweging betrokken. Omdat aanvankelijk de voorgestelde financiële bijstellingen hoger waren dan de beschikbare middelen heeft in de organisatie en in ons college ook een inhoudelijke afweging plaatsgevonden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de hierna volgende bijstellingen.