Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten doorwerken in het begrotingssaldo. De stijging van de werkgeverslasten heeft per saldo  geen effect op het begrotingssaldo. De overige mutaties van de stelpost loon- en prijscompensatie raken wel het begrotingssaldo.

Tabel samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten (bedragen x € 1.000)

Bijstellingen algemene middelen en stelposten

2016

2017

2018

2019

2020

Bijstellingen

Opcenten MRB

0

0

0

0

1.195

Uitkering provinciefonds

1.797

1.250

2.951

4.375

4.375

Resultaat treasury

2.381

-3.237

-4.746

-5.492

-931

Overige inkomsten

0

0

0

0

0

Onvoorzien

-100

0

0

0

0

Stelpost loon- en prijscompensatie

718

665

462

690

-1.209

Saldo Kadernota 2016

4.796

-1.322

-1.333

-427

3.430