Doorkijk tienjaars financieel perspectief

De financiële doorkijk voor de komende jaren ziet er als volgt uit.

Tabel Financieel meerjarenperspectief 2016-2020 (bedragen x € 1.000)

Financieel meerjarenperspectief 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves

157.082

149.728

149.817

151.302

152.329

B. Stelposten

Onvoorzien

300

400

400

400

400

Loon-en prijscompensatie

0

1.900

3.800

5.700

7.600

Totaal stelposten (B)

300

2.300

4.200

6.100

8.000

C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten

Opcenten MRB (72,6)

115.948

117.107

118.279

119.461

120.656

Uitkering provinciefonds

32.769

31.638

33.616

36.019

36.019

Resultaat treasury

8.365

2.983

1.823

1.622

6.183

Overige inkomsten

300

300

300

300

300

Totaal baten (C)

157.382

152.028

154.018

157.402

163.158

D. Saldo begroting (A+B+C)

0

0

0

0

2.829

Tabel Financieel meerjarenperspectief 2021-2025 (bedragen x € 1.000)

Financieel meerjarenperspectief 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

A. Saldi programma's incl. overhead en reserves

152.329

152.329

152.329

152.329

152.329

B. Stelposten

Onvoorzien

400

400

400

400

400

Loon-en prijscompensatie

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

Totaal stelposten (B)

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten

Opcenten MRB (72,6)

121.259

121.865

122.475

123.087

123.702

Uitkering provinciefonds

36.379

36.743

37.110

37.482

37.856

Resultaat treasury

5.883

5.583

5.283

4.983

4.683

Overige inkomsten

300

300

300

300

300

Totaal baten (C)

163.821

164.491

165.168

165.851

166.542

D. Saldo begroting (A+B+C)

3.492

4.162

4.839

5.522

6.213

In de doorkijk van 2021-2025 zijn de volgende aannames gehanteerd:

  1. Het saldo op de programma’s inclusief overhead en reserves wordt constant verondersteld op het niveau van 2020;
  2. Wat betreft de treasurybaten gaan we uit dat vanaf 2020 een jaarlijks afname is van het vermogen met € 30 mln. Afname van het vermogen komt door het afnemen van de bestemmingsreserves. Verder is gerekend met een rente van 1%;
  3. Er wordt uitgegaan van een geschatte groei van het provinciefonds van 1%. Een exactere inschatting is niet te maken, aangezien de groei afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de jaarlijkse autonome groei van de uitgaven van de rijksoverheid als inflatiepercentages.
  4. De opbrengst opcenten MRB groeit jaarlijks met 0,5% als gevolg van groei van het aantal auto’s.

Wij merken hierbij op dat deze ramingen een zeer hoge mate van onzekerheid bevatten. Het 10-jaars perspectief laat een toenemend begrotingssaldo zien. Hierin is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de stelpost loon- en prijscompensatie. Er wordt vanuit gegaan dat loon- en prijsstijgingen kunnen worden opgevangen in de uitkering op het provinciefonds.