Landelijk gebied

Faunabeheereenheid (FBE)

De Stichting Faunabeheereenheid Utrecht draagt zorg voor de uitvoering van het door de provincie Utrecht vastgestelde beleid met betrekking tot het faunabeheer. Met de komst van de Wet Natuurbescherming zullen de taken van FBE veranderen en toenemen: intensivering en uitbreiding van de soorten dossier-opbouw ten behoeve van provinciale besluiten, verbetering registratie van afschot- en telgegevens in geautomatiseerde systemen mede voor de nieuwe taak op het gebied van de jachtsoorten en het instellen van een 1-loketfunctie. Daarnaast stelt de wet nieuwe eisen op het gebied van een groter en evenwichtiger bestuur van de stichting.
Daarom wordt nu voorgesteld de begroting op te hogen met € 75.000 in 2016 en € 125.000 structureel vanaf 2017 ten laste van de algemene middelen.

Kwijtschelding dubbele leges PAS

Om het betalen van dubbele leges voor een groep veehouderijbedrijven te voorkomen heeft PS eind 2015 besloten om art. 13 (‘hardheidsclausule') van de ‘Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012’ toe te passen voor de specifieke groep aanvragers die al leges hebben betaald en met de PAS opnieuw leges moeten gaan betalen. Dat wordt dus niet nog een keer in rekening gebracht.
De voor de uitvoering noodzakelijke kosten bedragen € 116.000. Voorgesteld wordt om deze extra kosten nog niet mee te nemen in de Kadernota 2016, maar bij de Najaarsrapportage 2016 te bekijken of uitputting van budgetten aan de orde is. Dan kan zonodig een nieuwe afweging worden gemaakt.

Beleid en vergunningen invoering Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming in werking. Voor de implementatie en de uitvoering van deze wet (vergunningverlening, ontheffingen, monitoring en aan de wet gekoppelde beleidstaken) is een extra inzet van 7 fte nodig, die niet met de huidige formatie kan worden opgevangen. Het beschikbare budget vanuit het Rijk dekt maximaal 1 fte. Binnen de overige thema’s van het natuurpact is geen structurele ruimte om de overige fte’s te financieren. Daarom wordt een bedrag gevraagd van € 430.000 per jaar ten laste van de algemene middelen. In 2017 wordt dit bedrag tot € 163.000 gedekt uit de reserve NVTA, zie verder in programma 1, Herijking PRS en opstellen omgevingsvisie.
Uitbreiding van formatieplaatsen heeft effect op de bedrijfsvoering. Vaste parameter per 1 fte is € 15.000. Dit betekent een kostenpost van € 105.000. Voorgesteld wordt deze kosten van de bedrijfsvoering te dekken binnen de gevraagde € 430.000 voor natuurbescherming.
Zie ook programma 7 en programma 1 (Herijking PRS).
Voor de dekking van deze taak wordt de komende tijd onderzocht of de heffing van leges tot de mogelijkheden behoort.